Terms and Conditions

DEFINITIES
Art. 1

 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Balance Consulting Group BV, tevens handelend onder de naam Balance, kantoorhoudende te Curaçao, of één of meer met Balance verbonden (rechts)personen die de opdracht uitvoeren.
 2. Opdrachtgever: de partij die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als hierna in 1.4 en 1.5 bedoeld – die Opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die Opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 5. Kosten: de opslag op het Honorarium ter bestrijding van de kosten van onder andere kantoorfaciliteiten en reis- en verblijfskosten.

 

TOEPASSELIJKHEID
Art. 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met Opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Art. 3

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt door middel van de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en deze opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen.
 2. Een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte vervalt na verloop van een termijn van één (1) maand.
 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zo nodig door derden laat uitvoeren.
 5. Opdrachtnemer kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
 6. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 7. De uit hoofde van de overeenkomst geldende termijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer zijn geen fatale termijnen.

 

VERTROUWELIJKHEID
Art. 4

 1. Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever met uitzondering van het geval waarbij Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 2. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen informatie verstrekken die aan hem door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, daaronder mede te verstaan de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Art. 5

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt, daaronder mede begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen en adviezen bij de uitvoering van de opdracht. Openbaarmaking, verveelvoudiging of exploitatie van geestesproducten van Opdrachtnemer kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer tenzij deze producten uitdrukkelijk zijn bedoeld voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking.
 2. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor het gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER
Art. 6

 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht uit voeren. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.
 2. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn locatie aan opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, en desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

DECLARATIE
Art. 7

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

 

BETALING
Art. 8

 1. Betaling van declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven giro- of bankrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien Opdrachtgever in verzuim is of niet nakomt, komen alle redelijke gerechtelijke en buiten- gerechtelijke (incasso)kosten – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 9

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot een zodanig bedrag dat – als gezien de omstandigheden van het geval – in redelijke verhouding staat tot de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte factuurbedragen en is gemaximeerd tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 2. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van de laatste zes maanden.
 3. Bij het inschakelen van derden door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is voor eventuele tekortkomingen dan wel fouten van deze derden niet aansprakelijk.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds.
 6. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet dan wel grove nalatigheid van opdrachtnemer.

 

VERVALTERMIJN
Art. 10

 1. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

GESCHILLEN
Art. 11

 1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands Antilliaans recht van toepassing. Geschillen die uit tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voortvloeien of daarmee verband houden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao.