Terms and Conditions

 
 
 
we want to
bestraight

forward
with you
Balance Consultancy
Terms & Conditions Balance Consultancy

Definities

Art. 1
1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Balance Consulting Group BV, tevens handelend onder de naam Balance, kantoorhoudende te Curaçao, of één of meer met Balance verbonden (rechts)personen die de opdracht uitvoeren.
2. Opdrachtgever: de partij die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft.
3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als hierna in 1.4 en 1.5 bedoeld – die Opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
4. Verschotten: de kosten die Opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
5. Kosten: de opslag op het Honorarium ter bestrijding van de kosten van onder andere kantoorfaciliteiten en reis- en verblijfskosten.

Toepasselijkheid

Art. 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met Opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Overeenkomst van opdracht

Art. 3
1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt door middel van de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en deze opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen.
2. Een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte vervalt na verloop van een termijn van één (1) maand.
3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.