Terms and conditions 2

 
 
 
we want to
bestraight

forward
with you
Balance Consultancy
Terms & Conditions Balance Consultancy

Overeenkomst van opdracht

Art. 3
4. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zo nodig door derden laat uitvoeren.
5. Opdrachtnemer kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
6. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
7. De uit hoofde van de overeenkomst geldende termijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer zijn geen fatale termijnen.

Vertrouwelijkheid

Art. 4
1. Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever met uitzondering van het geval waarbij Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele,
of strafprocedure.
2. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen informatie verstrekken die aan hem door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, daaronder mede te verstaan de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn gedaan
met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.